HOME , Munten en biljetten , Wereldwijde munten , [#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs ,

[#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs

[#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs

1/2 Theresa, Maria NETHERLANDS, AUSTRIAN Monnaie, [#971506] Wereldwijde munten Munten en biljetten spatialpromotion.com 1yb31sk5a [#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs [#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs Oyv8R12655 55€ 1766, Kronenthaler, 1/2 Theresa, Maria NETHERLANDS, AUSTRIAN Monnaie, [#971506] 1766, Kronenthaler, 1/2 Theresa, Maria NETHERLANDS, AUSTRIAN Monnaie, [#971506] Wereldwijde munten Munten en biljetten spatialpromotion.com 1yb31sk5a [#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs [#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs Oyv8R12655 55€ 1766, Kronenthaler, 1/2 Theresa, Maria NETHERLANDS, AUSTRIAN Monnaie, [#971506] 1766, Kronenthaler, 1/2 Theresa, Maria NETHERLANDS, AUSTRIAN

Specificaties

Année de frappe: 1766 Métal: Argent
Pays: AUSTRIAN NETHERLANDS


[#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs
[#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs
[#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs
[#971506] Monnaie, AUSTRIAN NETHERLANDS, Maria Theresa, 1/2 Kronenthaler, 1766, Originele prijs